Konferencie a semináre

PRIPRAVUJEME

ARGENTI FODINA 2017

Medzinárodná konferencia

6.-8.september 2017, Rytierska sála,Starý zámok

Info: sbm@muzeumbs.sk, propagacia@muzeumbs.sk

ARGENTI FODINA 2017, 1.cirkulár

ARGENTI FODINA 2017 English

ARGENTI FODINA 2017 Deutsch

ZREALIZOVANÉ V ROKU 2016

Etnológ v teréne-k prameňom poznania

XX. ročník konferencie Etnológ a múzeum

21.-23.jún 2016, Rytierska sála,Starý zámok

Info: 045/6949481, etnolog@muzeumbs.sk

Materiály na stiahnutie:

PROGRAM KONFERENCIE V PDF

2.cirkulár

Pokyny k príspevkom

Prihláška na exkurziu

Licenčná zmluva

Súhlas so spracovaním osobných údajov a fotodokumentácie

Organizátori:

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

Zväz múzeí Slovenska

Etnologická komisia Zväzu múzeí Slovenska

Národopisná spoločnosť Slovenska

Organizačný garant:

Mgr. Zuzana Denková, etnolog@muzeumbs.sk, 045/6949481

Terénny výskum a využívanie metódy oral history patrí k základným prameňom výskumu života v minulosti a teda aj kontextov života múzejných zbierkových predmetov. O zbierkových predmetoch a spôsoboch ich užívania sa najviac dozvedáme od ich pôvodných majiteľov. Práve od nich sa dozvedáme najviac o spôsobe využitia čohosi už dnes zabudnutého, od ľudí, ktorí boli s predmetmi, piesňami, tancami či udalosťami zrastení celý život. Sme však pri výskume minulosti metódou orálnej histórie dokonalí profesionáli? Uvedomujeme si jej nástrahy a úskalia? Vieme správne spracovávať zhromaždené dáta? Poznáme legislatívne kontexty ich archivácie? Ako riešime problémy orálno-historického výskumu v múzejnom prostredí? Ako sa to robí v špecializovaných inštitúciách a ako postupuje tretí sektor? Považujeme orálno – historický výskum každodennosti druhej polovice 20. storočia a súčasnosti za plodný?

Tematické okruhy príspevkov:

-teoreticko–metodologické východiská orálnej histórie (inštitucionálne zázemie /Slovensko a svet/, teoretické východiská/koncepty, vzdelávanie, kurzy/, akceptácia subdisciplíny, etika výskumu)

-formy získavania dát v teréne metódou orálnej histórie (metódy a techniky /príprava na výskum, výber rozprávačov, zaznamenávanie dát)

-spracovanie dát (prepisy)

-archivovanie dát (so zreteľom na legislatívny rámec – Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správcovstvo databáz)

-úskalia metódy (selekcia údajov, autocenzúra na strane narátora, tabu témy, anonymita rozprávača v lokálnom kontexte, veľké dejiny vs. malé dejiny, oficiálna pamäť vs. neoficiálna pamäť)

-interpretácia dát a využitie výsledkov v dokumentačnej (v procese katalogizácie), vedeckovýskumnej i prezentačnej (výstavy, expozície, edukačné programy) činnosti múzeí i iných inštitúcií (vedecké a výučbové inštitúcie)

-ukážky práce s databázami orálno – historických dát

-využívanie metódy orálnej histórie v tretom sektore (projekty/prepájanie databáz)

-doplnkové pramene výskumu (fotografie, časopisy, archiválie)

 

ZREALIZOVANÉ KONFERENCIE V ROKU 2015

13th International Symposium/13. „Erbe“ – Symposium

Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy

Libraries – Achives – Museums

15 th – 20 th June 2015 Banská Štiavnica, Slovakia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Fotoreportáž z konferencie Etnológ v teréne,21.-23.jún 2016
  V termíne 21.-23.jún 2016 Slovenské banské múzeum hostilo konferenciu pod názvom Etnológ v teréne-k prameňom poznania, ktorá bola už XX. ročníkom konferencie Etnológ a múzeum. Účastníci konferencie v rámci programu navštívili aj tvorivé dielne v Kammer...
 • Konferencia Etnológ a múzeum, 21.-23.jún 2016,Starý zámok
  Etnológ v teréne-k prameňom poznania XX. ročník konferencie Etnológ a múzeum 21.-23.jún 2016, Rytierska sála,Starý zámok Info: 045/6949481, etnolog@muzeumbs.sk Terénny výskum a využívanie metódy oral history patrí k základným prameňom výskumu ...
 • Fotoreportáž 13.ERBE SYMPOSIUM, 15.-20. jún 2015,Starý zámok
  V termíne 15. až 20. júna 2015 Slovenské  banské múzeum hostilo medzinárodné sympózium pod názvom 13.ERBE SYMPÓZIUM. Organizátormi sympózia boli Slovenské banské múzeum, mesto Banská Štiavnica a Štátny ústredný banský archív. Sympózium sa konalo pod zášti...
 • 13.ERBE SYMPOSIUM 2015, 15.-20.jún 2015, Banská Štiavnica
  13th International Symposium/13. "Erbe" - Symposium Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy Libraries - Achives - Museums 15 th - 20 th June 2015 Banská Štiavnica, Slovakia 13. medzinárodné  Erbe sympózium Kultúrne dedičstvo  v geológ...
 • ARGENTI FODINA 2014, 10-12.september, Kammerhof
  ARGENTI FODINA 2014 10.9.-12.9.2014 KAMMERHOF Medzinárodná konferencia k dejinám baníctva a montánnej archeológie The international conference about mining history and mining archeology Das internationale Konferenz über der Bergbaugeschichte und ...