Konferencie a semináre

PRIPRAVUJEME

ARGENTI FODINA 2017

Medzinárodná konferencia

6.-8.september 2017, Rytierska sála,Starý zámok

Info: sbm@muzeumbs.sk, propagacia@muzeumbs.sk

ARGENTI FODINA 2017, 2.cirkulár

ARGENTI FODINA 2017 English

ARGENTI FODINA 2017 Deutsch

ZREALIZOVANÉ V ROKU 2016

Etnológ v teréne-k prameňom poznania

XX. ročník konferencie Etnológ a múzeum

21.-23.jún 2016, Rytierska sála,Starý zámok

Info: 045/6949481, etnolog@muzeumbs.sk

Materiály na stiahnutie:

PROGRAM KONFERENCIE V PDF

2.cirkulár

Pokyny k príspevkom

Prihláška na exkurziu

Licenčná zmluva

Súhlas so spracovaním osobných údajov a fotodokumentácie

Organizátori:

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

Zväz múzeí Slovenska

Etnologická komisia Zväzu múzeí Slovenska

Národopisná spoločnosť Slovenska

Organizačný garant:

Mgr. Zuzana Denková, etnolog@muzeumbs.sk, 045/6949481

Terénny výskum a využívanie metódy oral history patrí k základným prameňom výskumu života v minulosti a teda aj kontextov života múzejných zbierkových predmetov. O zbierkových predmetoch a spôsoboch ich užívania sa najviac dozvedáme od ich pôvodných majiteľov. Práve od nich sa dozvedáme najviac o spôsobe využitia čohosi už dnes zabudnutého, od ľudí, ktorí boli s predmetmi, piesňami, tancami či udalosťami zrastení celý život. Sme však pri výskume minulosti metódou orálnej histórie dokonalí profesionáli? Uvedomujeme si jej nástrahy a úskalia? Vieme správne spracovávať zhromaždené dáta? Poznáme legislatívne kontexty ich archivácie? Ako riešime problémy orálno-historického výskumu v múzejnom prostredí? Ako sa to robí v špecializovaných inštitúciách a ako postupuje tretí sektor? Považujeme orálno – historický výskum každodennosti druhej polovice 20. storočia a súčasnosti za plodný?

Tematické okruhy príspevkov:

-teoreticko–metodologické východiská orálnej histórie (inštitucionálne zázemie /Slovensko a svet/, teoretické východiská/koncepty, vzdelávanie, kurzy/, akceptácia subdisciplíny, etika výskumu)

-formy získavania dát v teréne metódou orálnej histórie (metódy a techniky /príprava na výskum, výber rozprávačov, zaznamenávanie dát)

-spracovanie dát (prepisy)

-archivovanie dát (so zreteľom na legislatívny rámec – Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správcovstvo databáz)

-úskalia metódy (selekcia údajov, autocenzúra na strane narátora, tabu témy, anonymita rozprávača v lokálnom kontexte, veľké dejiny vs. malé dejiny, oficiálna pamäť vs. neoficiálna pamäť)

-interpretácia dát a využitie výsledkov v dokumentačnej (v procese katalogizácie), vedeckovýskumnej i prezentačnej (výstavy, expozície, edukačné programy) činnosti múzeí i iných inštitúcií (vedecké a výučbové inštitúcie)

-ukážky práce s databázami orálno – historických dát

-využívanie metódy orálnej histórie v tretom sektore (projekty/prepájanie databáz)

-doplnkové pramene výskumu (fotografie, časopisy, archiválie)

 

ZREALIZOVANÉ KONFERENCIE V ROKU 2015

13th International Symposium/13. „Erbe“ – Symposium

Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy

Libraries – Achives – Museums

15 th – 20 th June 2015 Banská Štiavnica, Slovakia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[catlist name=konferencie thumbnail=yes excerpt=yes  excerpt_size=300 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span thumbnail_class=th_class]