Festival kumštu remesla a zábavy,26.-27.máj 2017,prihláška pre predajcov.

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

 Podujatie: Festival kumštu remesla a zábavy, 20. ročník, 26.5.- 27.5.2017

Starý zámok

UPOZORNENIE: Vyplnené žiadosti zasielajte poštou na adresu:

Slovenské banské múzeum, Mgr. Anna Ďuricová, Kammerhofská 2, 96901 Banská Štiavnica

 2.Registrácia

Stiahnite si formulár žiadosti o povolenia na predaj a pozorne ho vyplňte, vytlačte a podpíšte. Akceptované budú len formuláre, ktoré budú kompletne vyplnené a doručené spolu s ďalšími nižšie uvedenými potvrdeniami.

3.Potrebné doklady – podnikateľské subjekty (živnostníci, obchodné spoločnosti)

  • žiadosť o povolenie na predaj, t.j. vyplnený formulár podľa bodu 2
  • kópia oprávnenia na podnikanie (celý výpis nie len časť)
  • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickém registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančních orgánov v znení neskorších predpisov), že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,

Pozn.: Podčiarknutý text obsahuje dokumenty na stiahnutie.

4.Potrebné doklady – nepodnikateľské subjekty

  • žiadosť o povolenie na predaj, t.j. vyplnený formulár podľa bodu 2

Vo zvláštnych prípadoch, spĺňajúcich nižšie uvedené podmienky aj:

  • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služeb podľa osobitných predpisov (napr. stanovisko orgánu hygieny).

Pozn: Podčiarknutý text obsahuje dokumenty na stiahnutie

5.Kontrola a zaslanie

Ak ste:

  • Vyplnili  formulár
  • Pripravili všetky dokumenty a tlačivá podľa bodu 3. (podnikatelia), resp. 4. (nepodnikatelia) môžete považovať svoju žiadosť za kompletnú. Takto pripravené a podpísané dokumenty a tlačivá zašlite poštou na adresu:

Slovenské banské múzeum

Odbor marketingu a environmentálnej výchovy

Anna Ďuricová

Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

Na obálku uveďte:

Žiadosť o predajné miesto

Organizátor si vyhradzuje právo prehodnotenia prihlášok na základe vlastného názoru a koncepcie podujatia.

6.Ďalšia komunikácia

Ďalšia komunikácia bude prebiehať e-mailovou formou. Dbajte preto prosíme na to, aby ste údaje v registračnom formulári vyplnili precízne a presne. Rovnako Vás prosíme o priebežnú kontrolu Vašej e-mailovej schránky, prípadne spamového koša.

7.Upozornenie

V prípade, že žiadateľ nezašle všetky požadované horeuvedené dokumenty, nebude zaradený do remeselných trhov!

O umiestnení stánku rozhoduje organizátor,  v prípade neuposlúchnutia predajcovi zaniká povolenie na predaj a podujatie musí opustiť. Účastníci uvedených remeselných trhov svojim pôsobením majú dopĺňať charakter podujatia. Zaslanie žiadosti nie je možné považovať za automatické zaradenie do trhov. Na trhoch budú uprednostnení účastníci s vlastnými výrobkami remeselného alebo hand – made charakteru a s predvádzaním remesla a vhodným vianočným tovarom. Trhy nie sú vhodné pre predaj spotrebného tovaru, súčasných hračiek, textilu a pod. V prípade, že sa podujatia nezúčastníte napriek platnej prihláške bez objektívneho zdôvodnenia a ospravedlnenia pred podujatím (za ktoré sa nepovažuje účasť na inej akcii), môže dôjsť pri Vašich ďalších prihláškach k uprednostneniu tých predajcov, ktorí sa podujatí v priestoroch múzea zúčastňujú, prípadne pri najbližšej účasti na našich podujatiach budeme od Vás žiadať úhradu poplatku za požadované miesto (aj spätne). V prípade, že dodatečná úhrada vyplývajúca zo záväznej prihlášky nebude vykonaná, nebude Vám pridelené predajné miesto.