Category Archives: ZborníkSBM

Zborník Slovenského banského múzea 25.

LABUDA, Jozef – MATEJKOVÁ, Adriana (eds.). Zborník Slovenského banského múzea 25. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2017.  334 s. ISBN 978-80-85579-54-3.

Publikované príspevky sú rôznorodého obsahového zamerania, ako napr. k dejinám baníctva, geológie a mineralógie, baníckeho školstva, etnografie, dejín výtvarného umenia, múzejnej odbornej výskumnej,  zbierkotvornej a edukačnej činnosti a pod.

Cena: 10,00 €

Zborník Slovenského banského múzea 24.

LABUDA, Jozef – MATEJKOVÁ, Adriana (eds.). Zborník Slovenského banského múzea 24. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2015.  282 s. ISBN 978-80-85579-50-5

Publikované príspevky sú rôznorodého obsahového zamerania, ako napr. k dejinám baníctva, geológie a mineraloógie, baníctva, muzeologickej odbornej zbierkotvornej činnosti a ochrane zbierkových predmetov a pod.

Cena: 10,00 €

 

Zborník Slovenského banského múzea 23.

LABUDA, Jozef – MATEJKOVÁ, Adriana (eds.). Zborník Slovenského banského múzea 23. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2012. 288 s. ISBN 978-80-89151-32-5

Príspevky publikované v zborníku sú rôznorodého obsahového zamerania, sú to príspevky k dejinám baníctva od obdobia staroveku raz po  20. storočie, mineralógie, stredoveké výtvarné umenie, dejinám múzejníctva, muzeologickej odbornej zbierkotvornej činnosti a ochrane zbierkových predmetov, ľudovému umeniu baníkov a pod.

Cena: 10,00 €

Zborník Slovenského banského múzea 22.

MATEJKOVÁ, Adriana (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 22. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2009. 304 s. ISBN 978-80-85579-43-7

V zborníku sú prezentované odborné štúdie, ktoré podávajú poznatky k montánnej histórii viacerých lokalít na Slovensku, dejinám baníckeho školstva a výskumom profesorov Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, k banskej správe z obdobia rokov 1919-1945, banskej činnosti, výrobe banských strojov, etnografie, muzeológie, dejinám výtvarného umenia, architektúry a tiež remeselnej výrobe.

Cena: 14,00 €

Zborník Slovenského banského múzea 21.

LABUDA, Jozef (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 21. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2007. 224 s. ISBN 978-80-85579-35-2

Bohatú výskumnú činnosť zameranú na montánnu archeológiu, dejiny baníctva, výtvarné umenie, etnografiu, školské dejiny, muzeologickú prácu prezentujú publikované príspevky, prehľad o výskumnej práci prináša Bibliografia Zborníkov Slovenského banského múzea, roč. 16-20, za roky 1993-2004.

Cena: 2,32 €

Zborník Slovenského banského múzea 20.

LABUDA, Jozef (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 20. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2004. 184 s. ISBN 80-85579-30-8

Publikované príspevky prezentujú pestrosť a bohatosť tém súvisiacich s dejinami baníctva na Slovensku a poukazujú na význam stredoslovenskej banskej oblasti v rámci európskeho priestoru. Zamerané sú na montánnu archeológiu, mineralógiu, výtvarné umenie, baníckej školstvo, dejiny baníctva.

Cena: 2,32 €

Zborník Slovenského banského múzea 19.

LABUDA, Jozef (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 19. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2002. 166 s. ISBN 80-88924-32-4

V zborníku sú publikované štúdie, ktoré odzneli tiež na medzinárodnom seminári Európske ložiská striebra a vplyv ich ťažby na životné prostredie v roku 2002 a tiež príspevky zamerané na dejiny baníctva, baníckeho školstva a baníckeho ľudového umenia. Publikovaná je tiež Výberová bibliografia k dejinám baníctva, Banskej Štiavnice a okolia.

Cena: 2,32 €

Zborník Slovenského banského múzea 16.

LABUDA, Jozef (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 16. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1993. 313 s. ISBN 80-901392-3-X

Štúdie v zborníku sú zamerané na budovanie vodných nádrží v banskoštiavnickom rudnom revíre, uhoľné baníctvo v Badíne, dejiny baníctva v Spišskej Bani, odvodňovanie šachty Anna v Kremnici a pod. Časť príspevkov je venovaná tiež činnosti múzea, ktoré odzneli na seminári, konanom pri príležitosti 90. výročia založenia Mestského múzea v Banskej Štiavnici. Publikovaná je tiež Bibliografia Zborníka roč. 11 – 15, za roky 1983-1991.

Cena: 1,33 €

Zborník Slovenského banského múzea 14.

HOCK, Milan (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 14. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1989. 311 s. ISBN 80-217-0061-0

Publikované štúdie vychádzajú z výskumnej činnosti pracovníkov múzea a sú zamerané napr. na archeologickým výskumy v regióne Banská Štiavnica, banskobelianskemu baníctvu, problematike zavádzania parných ťažných strojov, baníctvu v Muránskej a Ratkovskej doline, vývoju banského osvetľovania, banícke ľudové umenie, výtvarné umenie týkajúce sa Banskej Štiavnici a ďalšie.  V zborníku sú ďalej publikované články týkajúce sa činnosti múzea, kroniku, správy, bibliografiu a recenzie odbornej literatúry.

Cena: 0,66 €

Zborník Slovenského banského múzea 12.

HOCK, Milan (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 12. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1985. 360 s.

Publikované štúdie sú zamerané na dejiny baníctva rôznych lokalít Slovenska – stredoslovenská banská oblasť a východoslovenskú banskú oblasť v Spišsko-gemerskom Rudohorí a ich úroveň spracovania. Časť príspevkov dokumentuje tiež dejiny Baníckej akadémie a činnosť jej významných profesorov. V ďalších príspevkoch je zdokumentovaná tiež činnosť múzea a životné jubileá významných osobností zaoberajúcich sa dejinami baníctva a muzeologickou prácou.

Cena: 0,66 €