Category Archives: Nezaradené

Výsledková listina výtvarnej súťaže MA SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS.

Do 20.ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže „My sa nevieme sťažovať nahlas“ s témou „Každý deň je deň zeme“ sa prihlásilo neuveriteľných 1637 diel od malých aj veľkých autorov. Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž výstavy sa uskutoční v Galérii Jozefa Kollára vo štvrtok 26.4.2018 o 11.00 hod.

Slovenské banské múzeum zverejňuje 1. a 2. časť výhernej listiny.

Víťazom gratulujeme.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA I.ČASŤ

VÝSLEDKOVÁ LISTINA II.ČASŤ

Verejný odpočet Výročnej správy SBM za rok 2017,4.máj 2018 Kammerhof.

Výročná správa SBM za rok 2017

Finisáž výstavy Tomáš Klepoch-OBSERVER,14.apríl 2018,Galéria J. Kollára

Banské múzeum v prírode-dopravné obmedzenia od 9. apríla 2018!

Vážení návštevníci.

Od 9. apríla 2018 do odvolanie bude prístup ku skanzenu označený zmeneným dopravným značením, resp. cez obchádzku. Dôvodom je oprava miestnej komunikácie zo strany Mesta Banská Štiavnica.

Vopred ďakujeme za pochopenie.

Festival kumštu remesla a zábavy-informácie pre predajcov

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Podujatie: Festival kumštu remesla a zábavy, 21. ročník,

piatok 25.5.2018 od 9,00-18,00 hod. – sobota 26.5.2018 od 9,00 -18,00 hod.

 1. Registrácia

Stiahnite si formulár žiadosti o povolenie na predaj a pozorne ho vyplňte, vytlačte a podpíšte. Akceptované budú len formuláre, ktoré budú kompletne vyplnené a doručené spolu s ďalšími nižšie uvedenými potvrdeniami. Formulár žiadosti o povolenie na predaj (príloha č. 1)

Pozn.: Podčiarknutý text obsahuje dokumenty na stiahnutie.

3.Potrebné doklady – podnikateľské subjekty (živnostníci, obchodné spoločnosti)

 • žiadosť o povolenie na predaj, t.j. vyplnený formulár podľa bodu 2
 • kópia oprávnenia na podnikanie (celý výpis nie len časť)
 • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov), že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,
 • pri predaji potravín, byliniek a pod. kópiu rozhodnutia orgánu hygieny
 • pri predaji potravín stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (tam, kde to požaduje platná Vyhláška)
 • pri poskytnutí dátumu narodenia súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 6)
 1. Potrebné doklady – nepodnikateľské subjekty

Vo zvláštnych prípadoch, spĺňajúcich nižšie uvedené podmienky aj:

 • ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny doklad, ktorým preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku
 • čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – pestovateľská/chovateľská činnosť (príloha č. 2)
 • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov (napr. stanovisko orgánu hygieny).
 1. Kontrola a zaslanie

Ak ste:

 • Vyplnili  formulár
 • Pripravili všetky dokumenty a tlačivá podľa bodu 3. (podnikatelia), resp. 4. (nepodnikatelia)

môžete považovať svoju žiadosť za kompletnú. Takto pripravené a  vlastnoručne podpísané dokumenty a tlačivá (nie kópie)  zašlite poštou na adresu:

Slovenské banské múzeum

Odbor marketingu a environmentálnej výchovy

Anna Ďuricová

Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Na obálku uveďte:  „Žiadosť o predajné miesto“

Organizátor si vyhradzuje právo prehodnotenia prihlášok na základe vlastného názoru a koncepcie podujatia.

 1. Ďalšia komunikácia

Ďalšia komunikácia bude prebiehať e-mailovou formou. Dbajte preto prosíme na to, aby ste údaje v registračnom formulári vyplnili precízne a presne. Rovnako Vás prosíme o priebežnú kontrolu Vašej e-mailovej schránky, prípadne spamového koša.

 1. Upozornenie

V prípade, že žiadateľ nezašle všetky požadované horeuvedené dokumenty, nebude zaradený do remeselných trhov!

O umiestnení stánku rozhoduje organizátor,  v prípade neuposlúchnutia predajcovi  zaniká povolenie na predaj a podujatie musí opustiť.

Účastník je povinný dodržať predajnú dobu na svojom predajnom mieste v súlade s otváracími hodinami podujatia.

Účastníci  uvedených remeselných trhov   svojim pôsobením majú dopĺňať charakter podujatia. Zaslanie žiadosti nie je možné považovať za automatické zaradenie do trhov. Na trhoch budú uprednostnení účastníci s vlastnými výrobkami remeselného alebo hand-made charakteru

a s predvádzaním remesla a vhodným vianočným tovarom. Trhy nie sú vhodné pre predaj spotrebného tovaru, súčasných hračiek, textilu a pod.

V prípade, že sa podujatia nezúčastníte napriek platnej prihláške bez objektívneho zdôvodnenia a ospravedlnenia pred podujatím (za ktoré sa nepovažuje účasť na inej akcii), môže dôjsť pri Vašich ďalších prihláškach k uprednostneniu tých predajcov, ktorí sa  podujatí v priestoroch múzea zúčastňujú, prípadne pri najbližšej účasti na našich podujatiach budeme od Vás žiadať úhradu poplatku za požadované miesto (aj spätne). V prípade, že dodatočná úhrada vyplývajúca zo záväznej prihlášky nebude vykonaná, nebude Vám pridelené predajné miesto.

Výstava Kabinet ilustrácie V.,9.marec-6.júl 2018,Galéria J. Kollára.

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa KolláraTOTO! je galéria srdečne pozývajú na vernisáž výstavy TOTO! je kabinet ilustrácie V., ktorá sa uskutoční  v piatok 9. marca 201817:00 hod.Galérii Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica.

Aj keď: kunsthistória a literárna veda často hovorí, že tie príbehy, ktoré sa nazývajú „dobrodružnými“ či „low – brow“, neboli až taká špica. Majú svoje rezervy. Často sú naivné. Dialógy sú napísané kostrbato. Technické a historické detaily nesedia. No aj tak prežili desaťročia. Mayovky, Cooprovky. detektívky – o pánovi Tragáčikovi či troch pátračoch (a Alfredovi Hitchcockovi). Dobrodružné príbehy o Gulliverovi a iných cestovateľoch či dobyvateľoch. Sci-fi, kde bolo treba poznať aj čo-to z astronómie a kybernetiky. Každý je iný. Všetky ich však spájajú hrdinovia, ktorí sa vždy mohli vrátiť z cesty a neriskovať – ale neurobili to. A aj to, že musíte „mať v hlave“, aby ste vedeli rozkľúčovať záhady. A najmä, že sa nesmiete báť neznáma.

Tak sa príďte pozrieť na takmer dve stovky ilustrácií dobrodružnej literatúry od dvadsiatky autorov.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partneri výstavy: FPU – Fond na podporu umenia, TOTO! – kultúrne ihrisko o.z. (TOTO! je galéria)

Trvanie výstavy: 9.3.-6.7.2018

Info: galeria@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk, 045 691 34 31

TLAČOVÁ SPRÁVA

SVETOVÝ DEŇ VODY v Slovenskom banskom múzeu, 19.-23.marec 2018.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pozýva na netradičnú prehliadku expozície Baníctvo na Slovensku v Kammerhofe a Expozície uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová pri príležitosti  SVETOVÉHO DŇA VODY.

V Kammerhofe je pripravený program pod názvom VODA A ZLATO, ktorý  je možné absolvovať 22.marca 2018 každú hodinu v čase od 9:00 do 15:00 hod. a v Handlovej od 19.do 23. marca 2018 v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Vstupné: Kammerhof 1 €, Handlová: dospelí 2 €, deti 1 €

Kontakt a rezervácia vstupu je možná na adrese: Kammerhof: hramesa@muzeumbs.sk , 045 694 94 18, Handlová: sbm.handlova@muzeumbs.sk, 046 542 39 73

Info: www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie.

Výstava Tomáš Klepoch-OBSERVER,16.február-15.apríl 2018,Galéria J.Kollára

Tomáš Klepoch: OBSERVER

Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8 Banská Štiavnica

Vernisáž: 16.2.2018 – 17.00 hod

Kurátor: Diana Klepoch Majdáková

Výstava potrvá do: 15.4.2018

utorok – sobota: 8.00 – 16.00

Dejiny ľudskej civilizácie sú zaznamenávané prostredníctvom veľkých a významných udalostí, činov, stavieb či artefaktov. Tomu podlieha i spôsob, akým pristupujeme k ich uchovávaniu pre ďalšie generácie. Muzeálna prax často stojí na archivovaní a vystavovaní rôznych rekordov a kuriozít. Tomáš Klepoch však vystavuje banality. Zámerne odstupuje od videného a stavia sa do roly nezávislého pozorovateľa – observera.

Výstava je výsledkom dlhodobejšieho umeleckého prieskumu s výstupmi v rôznych médiách a výtvarných technikách. Autor zozbieraný obrazový materiál spracoval v rozsiahlej umeleckej kolekcii pozostávajúcej z grafických listov – linorytov, veľkorozmerných drevorezov, kresieb, objektov a inštalácií.

Ústrednou postavou Klepochovho projektu “Observer” je absolútny cudzinec – návštevník z vesmíru, ktorý našu planétu a jej obyvateľov skúma lakonicky a bez nadšenia. Vyberie si okrajovú tému ľudských prejavov v prostredí mimo veľkých centier – na dedine či v prírode. Nezaujímajú ho maľované kostolíky, ale svojpomocné prístrešky pre autá. Nezaznamenáva domy, ale ich zadné a skryté dvory. Nekochá sa scenériou hôr, mapuje ľudské odpadky visiace na stromoch či zarastené trávou. Svoj vedecký výskum plánuje svojim mimozemským vedeckým súkmeňovcom predstaviť ako súbor artefaktov a zaznamenaných situácií, ktoré náš druh možno (a možno nie) odlišujú od mnohých iných podobných druhov v známom vesmíre. Na základe tohto príbehu Klepoch volí formu výberu a pozorovania lokalít – robí tak zdiaľky, cez kruhový hľadáčik ďalekohľadu, sám ako nepozorovaný a nepozvaný hosť.

Tomáš Klepoch /*1981, Bratislava/ je absolventom VŠVU Bratislava. Študoval v ateliéri Roberta Jančoviča, Ivana Csudaia a Pavla Chomu. Vo svojej tvorbe sa ťažiskovo venuje grafike, ilustrácii a grafickému dizajnu. Vystavuje doma aj v zahraničí svoje autorské projekty, zúčastňuje sa aj skupinových výstav.

Prezentácia knihy doc. Ivana Herčku v Kammerhofe,15.február 2018.

Utorkové popoludnie v Kammerhofe,6.február 2018.

Slovenské banské múzeum a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok srdečne pozývajú na Utorkové popoludnie v Kammerhofe, ktoré sa uskutoční v Kaplnke sv. Ignáca v utorok 6. februára 2018 o 15:00 hod.